ខ្ចិលមានហេតុផល By : KHiM SOK HENG (ឃីម សុខហេង),LSI,Education


យើងមើលថាតើ? ហេតុអ្វីវបានជាមនុស្សយើងពេលខ្លះ? យើងទៅដេកត្រមួកយើងខ្ចិល យើងអត់ចង់ទៅធ្វើអី មានយើងចង់ក្លាយទៅជាបុគ្គលបែបនឹងទេ ប៉ុន្តែ អ្វីដែលអ្នកដ៏ទៃចង់ឲយើងធ្វើនោះ អាចមិនមែនជាគោលដៅរបស់យើង អាចមិនមែនជាតម្រូវការរបស់យើង អាចមិនមែនជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើង អាច ជាអនាគត់របស់យើង មនុស្សយើងអត់ធ្វើយើងទេ មែនទេបងប្អូនចឹង យើងធ្វើអ្វីមួយ ប្រហែលជាយើងយល់ថា អ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនឹង វានឹងនាំឲយើងមានអនាគត ដោយសារវាគឺយើងនឹងធ្វើថា ចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងតែម្ដង

1 thought on “ខ្ចិលមានហេតុផល By : KHiM SOK HENG (ឃីម សុខហេង),LSI,Education”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *