സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ | social welfare schemes in Kerala | Rank Making Questions for PSC Exam.

13 thoughts on “സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ | social welfare schemes in Kerala | Rank Making Questions for PSC Exam.”

  1. ഈ ചാനല്‍ SUBSCRIBE ചെയ്യൂ… വിജയം നേടൂ…
    https://www.youtube.com/channel/UC76LKR9z3tVM5tIRVBONHXw/videos?view=0&flow=grid&sort=da
    Website: www.easytipsstudy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *