ఫిన్లాండ్ విద్యావ్యవస్థ | Finland best education system in the world in telugu | Eduscope


Finland best education system in the world in telugu ఫిన్లాండ్ విద్యావ్యవస్థ

9 thoughts on “ఫిన్లాండ్ విద్యావ్యవస్థ | Finland best education system in the world in telugu | Eduscope”

  1. Finland education system very followed and iconic system for all countries
    Indian education system not good… We have change our education outlines and around all standards… Must and should our India parents are change a bit of thought on students….. Education give to support but not force
    I love joyfully learning like Finland Edu. System……. Really good video keep it up⬆

  2. Sir RRB Group D కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ చేయండి.
    Plz…Plz… sir….

  3. Sir మొన్న నేను అడిగిన దాని గురించి video చేస్తా అన్నారు "" fever with falling platelates" annaru emindi sir using many people suffering from fever

  4. PayPal కంపెనీ సముద్రంలో ఒక నగరాన్ని పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో క్రియేట్ చేస్తుందని విన్నాను దాని గురించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *