ఆగస్టు 15 తర్వాత అస్సలు సీన్ ఉంటది | CM KCR Serious Action Plan to Improve Social Welfare | 10TV

9 thoughts on “ఆగస్టు 15 తర్వాత అస్సలు సీన్ ఉంటది | CM KCR Serious Action Plan to Improve Social Welfare | 10TV”

  1. Hahaha First government should clear all dues to contractor's
    Hamm kisye sye kum nahi
    Ghand my dham nahi
    Eddi mana kcr government .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *